Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Juhlavuoden kirjallisuus ja tutkimus

Koonnut Saara Tuomaala

Julkaisut, kuten tutkimukset ja historiat taustoittavat äänioikeuden merkkivuoden käsittelyä. Vuosina 2005-2007 julkaistaan seuraavia naisten äänioikeuden juhlavuoteen liittyviä teoksia.

Eduskunnan satavuotishistorian kirjoitushanke

Eduskunta ja suomalainen demokratia on monitieteinen ja laaja tutkimusprojekti, joka koostuu 12 kirjasta. Ne tarjoavat kokonaiskuvan eduskunnan toiminnasta, historiasta ja suomalaisesta demokratiasta 1906-2006. Projektin tieteellisenä keskuksena on Turun yliopiston Poliittisen historian laitos. Tutkimussarja on jatkoa vuosina 1958-1982 ilmestyneelle Suomen kansanedustuslaitoksen historialle. Edeltäjäänsä verrattuna uusi sarja on temaattisemmin rakentuva, merkityksiä pohtiva ja kansainvälisesti avautuva. Tutkimusprojekti käyttää eduskunnan kirjastossa olevaa Veteraanikansanedustajien muistitietoprojektin aineistoa (yli 200 haastattelua).

Lisäksi Eduskunnan juhlavuoden merkeissä julkaistaan Eduskunnan satavuotisjuhlakirja, vaalilainsäädäntöön liittyvän kirjan uusi painos, matrikkeli ensimmäisen eduskunnan jäsenistä sekä teokset Arkadianmäen kirjailijoista ja valtiopäivien avajaispuheista.

Naiset eduskunnassa ja suomalaisessa politiikassa

Naiset eduskunnassa ja suomalaisessa politiikassa -teos on osa yllä mainittua eduskunnan ja Turun yliopiston historian laitoksen historiahanketta. Kirja lähestyy eduskunnan historiaa ja suomalaista politiikkaa naisnäkökulmasta. Pääkysymys on, miten naiset ovat toimineet ja vaikuttaneet eduskunnassa ja yleensä suomalaisessa politiikassa. Kirja käsittää kolme tutkimusta: 1) Naisten äänioikeus ja osallistuminen parlamenttityöhön. Suomen tapaus kansainvälisessä kehyksessä, 2) Naiset eduskuntatyössä, 3) Naiskansanedustajia. Kirjoittajina ovat professori Irma Sulkunen, dosentti Maria Lähteenmäki ja dosentti Aura Korppi-Tommola.

Sukupuolen politiikka, 100 vuotta naisten äänioikeutta Suomessa

Naisjärjestöt yhteistyössä, Nytkis ja Otava julkaisevat vuonna 2006 kirjan teemasta naiset ja demokratia. Artikkelikokoelman toimittaa Anna Moring. Kirjan on tarkoitus herättää keskustelua vallasta, osallistumisesta ja naisten asemasta nyky-yhteiskunnassa. 100 vuotta sitten saavutetut poliittiset oikeudet toimivat kirjassa lähtökohtana tämän päivän yhteiskunnan tarkastelulle.

100 år av jämställdhet?

Inledning och redning Margaretha Mickwitz.

100 år av jämställdhet? innehåller artikler och intervjuer om jämställdhetsutvecklingen i Finland i 100-årsperspektiv. Avsikten med boken är inte att vara en uttömmande vetenskaplig analys av hela den historiska utvecklingen beträffande jämställdhet i Finland utan att i form av en journalistiskt skriven pamflett belysa vissa viktiga skeden av arbetet för jämställdhet i Finland och därmed fördjupa medvetandet om det arbete, som utförts tidigare och som bidragit till jämställdhetsutvecklingen i vårt land. Förening 9 bildades år 1966 med målsättningen att ändra roll- och arbetsfördelningen mellan könen i samhället så att den skulle bli mera rättvis och ändamålsenlig. Genom föreningens verksamhet väcktes en omfattande debatt under den senare hälften av 1960-talet. Hur ser situationen beträffande jämställdhet ut år 2006, dvs. 100 år efter den uppnådda rösträtten och 40 år efter könsrollsdebatten? Vad har uppnåtts och vad återstår ännu att uppnå? Genom jämförelser av nuläget i förhållande till tidigare skeden är det också möjligt att visa på a) vilka resultat som redan nåtts och b) vilka problem man fortfarande bör och kan arbeta för att lösa. Denna utvärdering avses ske både i form av intervjuer med olika engagerade personer och på basen av faktamaterial.

Boken publiceras den 16 mars 2006.

Tasa-arvo, naiskansanedustajat ja kansallinen politiikka

Eeva Raevaaran marraskuussa 2005 ilmestynyt väitöskirja Tasa-arvo ja muutoksen rajat. Sukupuolten tasa-arvo poliittisena ongelmana Ranskan parité- ja Suomen kiintiökeskusteluissa tutkii tasa-arvopolitiikkaa Suomen ja Ranskan kansanedustuslaitoksissa. Tutkimus tarkastelee sukupuolen tasa-arvosta ja erityisesti naisten ja miesten poliittisesta edustuksesta käytyjä keskusteluja Ranskassa ja Suomessa.

Naiskansalaisuuden synty

Jaana Kuusipalon väitöskirja, joka käsittelee naisten äänioikeustaistelua Suomessa, ilmestyy 2006. Teoksen työnimi on The Constitution of the Female Nation and Its Political Representation: How Women Received Political Rights in Finland. Tutkimuksessa pohditaan sitä, millainen oli naisliikkeiden rakentama poliittinen subjekti ”Suomalainen nainen” ja miten se muovattiin senaikaisten poliittisten keskustelujen, kuten hegeliläis-snellmannilaisen poliittisen teorian ja kansallisuusaatteen puitteissa.

Naiset kansallisen historian kirjoittajina Suomessa

Kysymys naisista historiallisen tiedon tuottajina on ollut kasvavan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. FM Elina Kataisen, FT Tiina Kinnusen, FM Eva Packalénin ja FT Saara Tuomaalan toimittama Oma pöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa (2005) on ensimmäinen kattava esitys suomalaisista naisista historiallisen tiedon tuottajina. Neljän toimittajan ja yhdentoista kirjoittajan voimin toteutussa antologiassa tarkastellaan naisten edellytyksiä kirjoittaa menneisyydestä niin harrastajina kuin ammattitutkijoina 1800-luvun alusta 2000-luvulle. Kirja osoittaa historian ja historiantutkimuksen sukupuolittuneen monin tavoin, ja se haastaa käsityksiämme oikeasta ja merkittävästä historiasta osana kansallista politiikkaa.

Suomen naisen vuosisadat 1-4

Tammi on kustantanut 2005 ilmestyvän neliosaisen sarjan Suomen naisen vuosisadat 1-4 päätoimittajana kirjailija Kaari Utrio. Sarjan ensimmäinen osa on Piikasesta maisteriksi, toinen Toivon rakentajat, kolmas Taiteen toinen puoli ja neljäs osa Tiennäyttäjät. Yhteystiedot: suurteos@tammi.net

Von heute an für alle! Hundert jahre Frauenwahlrecht.

Hentilä, Marjaliisa & Schug, Alexander (Her.), BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006.

Die Durchsetzung des Frauenwahlrechts war im frühen 20. Jahrhundert ein Thema, das breite Gesellschaftsschichten empörte und größten Zündstoff bot. Das Jubiläum dieser Verfassungsänderung von 1906 ist Hintergrund des Erscheinens der vorliegenden Publikation, in der die einzelnen Stationen der Entwicklung in Finnland und die der Frauenbewegungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beleuchtet werden. Der Band fungiert gleichzeitig als Begleitbuch der gleichnamigen Wanderausstellung des Finnland-Instituts in Deutschland.

Unioni Naisasialiiton historiateos

Vuonna 1892 perustettu Unioni Naisasialiitto on Suomen vanhin ja historiallisesti merkittävin edelleen aktiivisesti toimiva naisasiayhdistys. Minna Hagnerin ja Teija Förstin kirjoittama Suffragettien sisaret on kattava kuvaus suomalaisen naisasialiikkeen värikkäistä vaiheista 1800-luvun lopulta tähän päivään, varhaisista äänioikeustaistelijoista eli suffrageteista nykyisiin feministeihin. Naisliikkeen historiaa tarkastellaan Unioni Naisasialiiton näkökulmasta. Yhdistys on ollut merkittävä yhteiskunnallinen toimija jo alkuvuosistaan lähtien, ja monet kirjan naisista ovat tuttuja myös muista yhteyksistä.

Lisätietoja kirjasta Unioni Naisasialiitto, toimistosihteeri@naisunioni.fi