Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år

Politik och maktspel

Insamlingstävling 1.9.2006–1.6.2007 om muntlig tradition i fråga om samhällelig påverkan i Finland

År 2006 hålls festligheter för att fira de finländska kvinnornas 100-åriga rösträtt. År 2007 firas Finlands självständighets 90-årsjubileum. Syftet med den landsomfattande insamlingen POLITIK OCH MAKTSPEL är att ta reda på hur finländarna har upplevt det politiska och det samhälleliga livet. Tankar och uppfattningar om samhällelig påverkan bland finländarna, med avseende på såväl män som kvinnor och unga som gamla, växlar under olika tider. Alla har minnen av hur politiken har påverkat vardagen när det gäller till exempel hemmet och hembygden, skolan eller arbetsplatsen. Den politiska historiens skeden kan även ha formen av historier, anekdoter eller gåtor som gäller politiska makthavare.

Insamlingen är ett av projekten med anknytning till Finska Litteratursällskapets 175-årsjubileum.

Vi ber de som deltar i insamlingen att tänka igenom följande teman:

Politik i familjen och i hembygden
Påverkningsmöjligheter under olika perioder
Röstning och kandidater
Politik och kön:

  • Vilka erfarenheter har du av frivillig verksamhet bland kvinnor eller kvinnoorganisationer?
  • Vilken betydelse har det att Finland har en kvinnlig president?
  • Vilken är din erfarenhet av eller åsikt om kvinnor som ledare? Och när det gäller män?
  • Hur tycker du jämställdhet mellan könen har förverkligats i finländsk politik?
  • Vilka förväntningar har du på kvinnliga politiker?
  • Önskar du att de ska driva andra frågor än manliga politiker?
  • Vad anser du om finländska kvinnors politiska aktivitet?
  • Hur har man i din hembygd under tidigare årtionden förhållit sig till samhälleligt aktiva kvinnor?

Ungdomar och politik
Partierna, makten och utmanarna i politiken
Politik, regionalism och Medborgarsamhälle

Arrangörer

Suomi 90 Finland, Finlands Samhällsvetenskapliga Dataarkiv (FSD), Landsbygdens Bildningsförbund rf, Landsbygdens Kvinnogrupp vid inrikesministeriet, Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry, Folkminnesarkivet vid Finska Litteratursällskapet.

Tillkännagivande av resultaten

Resultaten tillkännages och prisen utdelas i Helsingfors vid tiden för självständighetsdagen 2007. Tävlingens prissumma är 2 000–3 000 euro. Den delas ut i enlighet med prisdomarnas bedömning. Utöver penningprisen utdelas diplom och andra pris.

Prisnämndens ordförande är direktören för Finlands Samhällsvetenskapliga Dataarkiv Sami Borg, och medlemmar är tf. generalsekreterare Tanja Auvinen, arkivchef Lauri Harvilahti, chefredaktör Kari Hokkanen, överdirektör Riitta Kuivasoja, regionutvecklingsdirektör Kaisa-Leena Lintilä, dekan Aili Nenola, landshövding Hannele Pokka och forskaren Saara Tuomaala samt som sekreterare forskaren Pauliina Latvala.

Ytterligare uppgifter

keruu@finlit.fi och FD Pauliina Latvala, Helsingfors universitet, pauliinalatvala@hotmail.com.

  • www.finlit.fi/kra/keruut/politiikka.htm (på finska)
  • http://www.finlit.fi/arkistot/keruut.htm (på finska)