Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Johdanto tilastoihin

Saara Tuomaala

Naiset saavuttivat yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden suomalaismiesten enemmistön kanssa vuonna 1906 ja osallistuivat ensimmäisen kerran valtakunnallisiin vaaleihin 15-16. maaliskuuta 1907 sekä äänestäjinä että ehdokkaina. Poliittisesta tilanteesta johtuen yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden toteutettiin kunnallisvaaleissa vasta vuonna 1917, vaikka päätös uudistuksesta oli tehty jo vuonna 1908. Presidentti valittiin vuoteen 1982 asti välillisillä vaaleilla valitsijamiesten kautta.

Suomalaisten äänestysaktiivisuus on vaihdellut, samoin eri sukupuolten. Äänioikeuttaan käyttäneiden miesten lukumäärä oli eduskuntavaaleissa naisia suurempi vuoteen 1927 ja kunnallisvaaleissa vuoteen 1945 asti. 1900-luvun alkupuolen äänestysaktiivisuus oli nykyistä alhaisempi. Molemmat sukupuolet alkoivat äänestää aktiivisemmin 1930-luvulta alkaen. Vaaleihin osallistuminen väheni jälleen 1970-luvulta lähtien vuoden 1999 vaaleihin. 1980-luvun lopulta alkaen naisten äänestysvilkkauden ero miehiin on jatkuvasti kasvanut. Naisten poliittinen aktivoituminen ei ole näkynyt samassa suhteessa heidän vaalimenestyksessään.

Sivuilla on linkkejä sekä naisia koskeviin että yleisiin vaalitilastoihin Suomesta ja muualta maailmasta. Tilastokeskuksen verkkosivuilta löytyy eri valtakunnallisten vaalien tuloksia ja niitä koskevia artikkeleita. Kansainvälisissä tilastoissa tarkastellaan tasa-arvoistumista ja naisten poliittisen osallistumisen kehitystä eri maissa ja maanosissa. Niissä tulevat esille myös tasavertaisen demokraattisen vallankäytön puutteet ja tasa-arvopolitiikan aktivoituminen 1990-luvulta alkaen.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa mittaavat kansainvälisessä päätöksenteossa seuraavat ulottuvuudet: 1) tilastolliset mittarit, jotka osoittavat tasa-arvon ja naisedustuksen toteutumisen poliittisissa elimissä; 2) sen miten poliittiset asemat ja tehtävät ovat jakautuneet sukupuolittain sekä valtakunnallisilla että paikallisilla tasoilla; 3) vaaleja koskevan aineiston tulkinta ja siihen liittyen määrällisen tilastoaineiston arviointi.